Założenia
PROGRAM   BUDOWY  KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „ MOJE BOISKO ORLIK – 2012”

Minister Sportu i Turystyki,  zgodnie z Expose Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska  z dnia 23 listopada 2007 roku oraz mając  na uwadze  udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej ogłasza drugą edycję programu „Moje Boisko Orlik – 2012”.
Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.
Głównymi celami programu są:
•  udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora,
•  popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny, korzystanie z niego będzie nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera – animatora sportu.

W 2009 roku na realizację programu przeznaczono 250 mln złotych z budżetu państwa, co pozwala na realizację ok. 750 kompleksów sportowych.

Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, które aplikują o udział w programie do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich.

Urzędy Marszałkowskie dokonują wyboru beneficjentów do programu, przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki.

Wnioski o dofinansowanie z pełnym kompletem załączników składane są do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 31 marca 2009 r.
Treść  załączników ustala Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz  zaplecza sanitarno - szatniowego

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo - organizacyjnych. Zadania przewidziane do realizacji w 2009 roku będą wykonane do 31grudnia 2009 roku.

I .  ZAŁOŻENIA  PROGRAMOWE

1. Program „Moje Boisko Orlik – 2012” obejmuje budowę  kompleksu sportowo - rekreacyjnego w skład którego wchodzą:
a) dwa boiska sportowe : 
- boisko piłkarskie  o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone jest po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m, z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości  min. 5 m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposób trwały z podłożem.
Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie  boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości  min. 40 mm. Dopuszcza się także zastosowanie trawy IV generacji.Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m, ogrodzone jest po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m, z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach.
Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, wykonana jest na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi), przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych.  Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia  do gry w piłkę siatkową).
Dopuszcza się budowę boiska wielofunkcyjnego  o wymiarach  umożliwiających dodatkowo grę w piłkę ręczną tj. 30m x 50m – założenia szczegółowe w projekcie  typowym „boisko wielofunkcyjne 30m  x 50m” (pole do gry 20m x 40m).
b) budynek  sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo – modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:
•  magazyn sprzętu gospodarczo - sportowego,
•  szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
•  zespół higieniczno - sanitarny,
•  pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
Dopuszcza się:
•  w zależności od potrzeb i warunków lokalizacyjnych, zwiększenie powierzchni użytkowej budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów;
• Za zgodą  Ministerstwa Sportu i Turystyki zmiany  w stosunku  do projektu typowego:
- wykonanie budynku zaplecza w innej technologii niż projekt typowy pod warunkiem  zachowania funkcji użytkowej  i architektury określonych w założeniach programowych,
- adaptacji pomieszczeń w istniejącym, wolnostojącym budynku zlokalizowanym w odległości nie większej niż 20m od planowanego usytuowania boisk oraz pod warunkiem uzyskania efektu rzeczowego określonego w założeniach programowych dla  zaplecza. 
c) oświetlanie kompleksu.
Budowa min 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego. 
d) ewentualnie placu zabaw.

2. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać:
• bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież mogą bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach, przy szkole lub Ośrodkach Sportu i Rekreacji),
• szybką i tanią realizację inwestycji (działka zlokalizowana na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną,  ukształtowanie  terenu najlepiej bez różnic poziomów – teren płaski, łatwy dostęp środków transportu),
    Powierzchnię działki niezbędną do  zabudowy kompleksu określa się na ok. 3 000 m2.

3. W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz prawidłowego wykorzystania kompleksu sportowego na obiekcie zatrudniony będzie trener – animator sportu.
Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2009 roku realizuje projekt pilotażowy p.n. „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”.  Polega on na  udziale finansowym MSiT w pokryciu kosztów zatrudnienia „animatorów sportu” (instruktora / trenera / nauczyciela wychowania fizycznego) tzn. osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na w/w obiektach. W roku 2009 przewiduje on  środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w wysokości do 1.000,0 złotych brutto miesięcznie, przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku (np. w okresie: marzec – listopad), jako wynagrodzenie za wykonaną pracę.
Samorząd lokalny – np. Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, itp. - może zgłosić jedną osobę przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko ORLIK – 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

4. Program realizowany jest:
•  na podstawie zaadoptowanego projektu typowego, opublikowanego na stronach internetowych orlik2012.pl i stanowiącego własność Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
Projekt typowy jest uszczegółowieniem założeń do programu.  W związku z tym, do projektanta adaptującego projekt typowy, na zlecenie Wnioskodawcy/Inwestora, należy dostosowanie go do obowiązujących w danym czasie przepisów i dokonanie uzgodnień branżowych. Tak przygotowana adaptacja stanowi  oryginał projektu, który stanowi  podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt wykonania adaptacji ponosi Wnioskodawca/Inwestor zadania.
•  zaadoptowanej „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" na  wykonanie boisks portowych w ramach budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” opublikowanej  w zakładce projekt. 

UWAGA:
Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści rozdziału 2 punkt 2.1 i 2.2 dotyczące parametrów nawierzchni oraz technologii układania nawierzchni syntetycznych (sztuczna trawa piłkarska i nawierzchnia poliuretanowa) spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

5.  Kosztorys.
Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu  wynosi około 1.065,0 tys. zł netto.
Rzeczywisty koszt budowy znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury  przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu.   

6.  Koszty kwalifikowane:
• Opracowanie dokumentacji adaptacyjnej,
• Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,
• Wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa),
• Wykonanie ogrodzenia:  boisk, piłkochwytów,  oraz  całego kompleksu,
• Zakup sprzętu sportowego  trwale mocowanego do podłoża,
• Wykonanie oświetlenia,
• Wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,
• Wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej.
• Dojścia i dojazdy w granicach opracowania planu zagospodarowania kompleksu i dotyczące bezpośrednio obiektu.

7. Koszty niekwalifikowane:
• Infrastruktura  komunalna (np. przyłącza  techniczne nie dotyczące obiektu) i towarzysząca nie objęta zakresem rzeczowym  budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012”  (np: elementy typu ławki, trybuny, inne boiska i urządzenia sportowe);
• Zagospodarowanie terenu nie związane bezpośrednio z obiektem sportowym,
• Wykonanie placu zabaw.

8. Termin realizacji zadania do 31.12.2009 roku.

9. Zakładane źródła finansowania:
• środki budżetowe. 
Na podstawie znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (17 października 2008 r. Dz.U. z 2008 r. Nr  220) jednostki samorządowe mogą uzyskać dotacje z budżetu państwa  na budowę  i remonty obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi w drodze rozporządzenia  tryb udzielania dotacji na te zadania.
Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem  zadań wynosić będzie 33% wartości kosztorysowej, nie więcej jednak niż 333 tys. zł  brutto.
• środki samorządu wojewódzkiego na podstawie umów zawartych  przez beneficjentów programu  z marszałkami województw.
W założeniach finansowych środki samorządowe przeznaczone na realizację tych zadań wynosić będą do 33 % wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż 333 tys. zł brutto.
• środki własne wnioskodawcy
Środki w budżecie wnioskodawcy, zaplanowane  w wysokości  gwarantującej  rzeczowe zakończenie zadania.
            Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa  wnioskodawca.
            W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.

10. Kryteria wyboru beneficjentów w 2009 roku
Wykaz wniosków zakwalifikowanych do programu  uchwalany jest corocznie przez sejmiki województw i zatwierdzany przez  Ministra Sportu i Turystyki.
 Wykonanie i rozliczenie zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w terminie do 31 grudnia 2009 roku.

11. Priorytety wyboru beneficjentów
Przy rozpatrywaniu wniosków priorytet zostanie nadany tym zadaniom inwestycyjnym,  które są realizowane na terenie:
• Gmin, o których mowa w art. 20, ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13  listopada 2003 r. o dochodach jednostek Samorządu terytorialnego  (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
• Gmin nie posiadających boiska z nawierzchnią sztuczną,
• Zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych  w ramach ich rewitalizacji,
• Dużych kompleksów mieszkaniowych. 

12. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:
-   o posiadaniu środków własnych lub innych na realizację projektu;
-   o posiadaniu środków własnych lub innych na utrzymanie obiektu;
-  potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne;
-   o zatrudnieniu trenera środowiskowego przez okres 10 lat.

II. ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE

1. Wybór optymalnej lokalizacji
• Możliwość dojazdu – najlepiej przy istniejącej drodze,
• Możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
• Możliwość przyłączenia odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej,
• Możliwość przyłącza wod-kan,
• Teren o niskim zadrzewieniu -  najlepiej bez drzew i krzewów,
• Teren najbardziej płaski – bez różnic poziomów,

2. Finansowanie  ze środków budżetowych
• Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie inwestycji - budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” - występują do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich o zakwalifikowanie do programu.
• Marszałek województwa dokonuje oceny zgłoszonych do programu „Moje Boisko Orlik-2012”  lokalizacji pod względem sportowo- rekreacyjnych potrzeb środowiska.
Wykaz inwestycji uchwalany jest corocznie przez sejmiki województw i zatwierdzany przez Ministra Sportu i Turystyki. • Wniosek o dofinansowanie z kompletem dokumentów Wnioskodawca składa  do Ministra Sportu i Turystyki do dnia 31 marca 2009 roku. (Kliknij aby pobrać wniosek)
• Minister Sportu i Turystyki zawiera z Wnioskodawcą umowę o udzielenie dotacji na realizację zadania.
• Dotacja przekazywana jest na wskazany przez Wnioskodawcę wyodrębniony rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji  lub jako refundacja poniesionych na tą inwestycję nakładów.
• Rozliczenie dotacji nastąpi wg szczegółowych ustaleń  w zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Ministerstwem Sportu i Turystyki umowie.
3. Integralnymi  załącznikami  do programu są:
-   projekt typowy obiektu do adaptacji,
-  „typowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”