Start
Założenia PDF Drukuj Email

Założeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych, przeznaczonych do masowego użytku, zarządzanych głównie przez samorządy. 

Problemem ostatnich lat jest brak jasnej i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. Buduje się chaotycznie, często za ogromne pieniądze. Oczywistym jest fakt, że brakuje nowoczesnych kompleksów sportowych.

Bez wątpienia szerokie udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej.

Jednym z podstawowych zadań państwa jest zapewnienie dostępności do uprawiania sportu wszystkim, niezależnie od statutu majątkowego czy pozycji społecznej. Należy stworzyć na tyle atrakcyjne formy, by zachęcić jak największą liczbę osób do uprawiania sportu.

W najbliższych latach będziemy dążyć do zniwelowania różnic w jakości polskiej infrastruktury w porównaniu z innymi krajami. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 celem działania Ministerstwa Sportu i Turystyki jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Realizacja tych zadań uwarunkowana jest znacznym zwiększeniem nakładów finansowych na ten cel.

Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych wyzwań, z którym musi zmierzyć się polskie społeczeństwo. Duże znaczenie w tej problematyce będzie miała rozbudowa infrastruktury sportowej.

Pragniemy położyć duży nacisk na popularyzację aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką, itd.

W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012 i promocją tego międzynarodowego wydarzenia wśród społeczeństwa, należy zintensyfikować działania w tym zakresie. Istotnym bodźcem podejmowania przez poszczególne gminy decyzji o budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów sportowych jest wsparcie finansowe ze strony Rządu.

Ważnym punktem naszego programu jest wprowadzenie i konsekwentna realizacja programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki powołuje się program budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

OMÓWIENIE PROJEKTU

W ramach projektu powstanie kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Przewidywana jest budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz ewentualnie placu zabaw. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki wynosi ok. 3 000 m2.

Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież mogą bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach, czy przy szkole). Zatrudnienie trenera środowiskowego ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie (w szczególności dzieciom i młodzieży).

Propozycja funkcjonalnego zagospodarowania terenu

Image Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m) ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości 5 m oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m ogrodzone do wysokości 4 m. Boiska są wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy, to jest: boisko piłkarskie – bramki o wymiarach 2 x 5 m, chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska, boisko wielofunkcyjne – stalowe kosze do piłki koszykowej (regulowane na wysokość), siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników osprzęt jest mocowany do podłoża w tulejach. Na terenie zlokalizowano także budynek sanitarno-szatniowy i ewentualnie plac zabaw.

Propozycja oświetlenia

Zaplanowano budowę 8 słupów oświetleniowych dla potrzeb boiska piłkarskiego, doświetlających jednocześnie boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. Dobór światła zapewnia komfort użytkownikom boiska i sąsiedztwu:Image

 • bez rozlewania się światła w górną półprzestrzeń powodującą rozświetlenie nieba,
 • bez światła padającego poza obszar wymagany,
 • bez światła powodującego olśnienie.

Boisko i oświetlenie wymaga podanej wyżej powierzchni, natomiast lokalizacja budynku sanitarno- szatniowego jest uzależniona od kształtu działki i orientacji do komunikacji oraz infrastruktury. Proponowane zagospodarowanie terenu stanowi minimum potrzeb użytkowników obiektu. Propozycja powinna stanowić kanwę dla potrzeb środowiska, w którym powstaje obiekt.

Propozycja budynku sanitarno-szatniowego (powierzchnia ok. 60 m2)

Budynek zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i montowany na placu budowy. Istnieje możliwość, w zależności od potrzeb, zwiększenia powierzchni użytkowej budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów.

Budynek spełnia następujące wymogi funkcjonalne:

 • magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
 • szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
 • zespół higieniczno-sanitarny,
 • pomieszczenie gospodarcze,
 • pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Propozycja boiska piłkarskiego

Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości 4 - 5 cm. Ogrodzenie boiska wykonane jest z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach. Piłkochwyty są zamontowane w sposób trwały i wykonane z siatki. 

Propozycja boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia boiska wykonana jest na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych. Ogrodzenie boiska wykonane jest z siatki stalowej powlekanej.

KOSZTORYS

Wstępny koszt budowy kompleksu wynosi około 1 000 000,00 zł. Rzeczywisty koszt budowy znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu.

Koszty kwalifikowane:

 • opracowanie dokumentacji adaptacyjnej,
 • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,
 • wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa),
 • wykonanie ogrodzenia,
 • zakup sprzętu sportowego na trwale mocowanego do podłoża,
 • wykonanie oświetlenia,
 • wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,
 • wykonanie przyłączy.

Koszty niekwalifikowane:

 • zakup pozostałego sprzętu: typu ławki, trybuny,
 • zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z obiektem sportowym,
 • wykonanie placu zabaw.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zakładane źródła finansowania:

 • Środki budżetowe
  Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację tych zadań wynosić będzie 333 tys. zł., nie więcej jednak niż 33 % wartości kosztorysowej.
 • Inne środki
  (Regionalne Programy Operacyjne, Budżety Marszałków Województw, Fundusz Rozwoju Wsi, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz, Programy Współpracy Transgranicznej).
  Kwota innych środków przeznaczona na realizację tych zadań wynosić będzie 333 tys. zł., nie więcej jednak niż 33 % wartości kosztorysowej.
 • Środki własne wnioskodawcy
  Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca.
  W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Podstawowe kryteria wyboru projektów

 • Wykonanie zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • Termin wykonania zadania do 31 grudnia 2008 roku.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów
Przy rozpatrywaniu wniosków priorytet zostanie nadany tym zadaniom inwestycyjnym, które są realizowane na terenie:

 • gmin, o których mowa w art. 20, ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.);
 • gmin nie posiadających boiska z nawierzchnią sztuczną;
 • zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i  powojskowych. w ramach ich rewitalizacji;
 • dużych kompleksów mieszkaniowych.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

 • o posiadaniu środków własnych lub innych na realizację projektu;
 • o posiadaniu środków własnych lub innych na utrzymanie obiektu;
 • potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne;
 • o zatrudnieniu trenera środowiskowego (posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej) przez okres 10 lat.