Start
Krok po kroku PDF Drukuj Email

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

„Moje Boisko-Orlik 2012”

KROK PO KROKU

SZUKANIE DZIAŁKI

Działka - uzbrojenie: 

 1. możliwość dojazdu - najlepiej przy istniejącej drodze
 2. możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 3. możliwość przyłączenia odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej
 4. jeżeli brak jest kanalizacji wtedy grunt musi dawać możliwość wybudowania studni chłonnej
 5. możliwość przyłączenia wody

Działka - inne wytyczne:

 1.  działka niezalesiona
 2. drzewa w odległości pozwalającej na utrzymanie czystości boisk
 3. działka nie powinna być położona na terenach o dużym spadku
 4. działka nie powinna znajdować się na terenie nasypowym (dawny śmietnik, tereny powyburzeniowe), występowania niskich poziomów wód gruntowych, na skałach lub terenie występowania terenowych szkód górniczych i innych niestabilnych gruntach
 5. przez teren inwestycji nie mogą prowadzić istniejące ciągi piesze lub kołowe (boiska są ogrodzone)

Wytyczne prawno-administracyjne

 Inwestor musi mieć prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane związane z przedmiotem projektu.


Jakie czynności możemy wykonać, aby przygotować inwestycję do realizacji przed uzyskaniem prawem wymaganych promes finansowych?

 1. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (jeżeli jest MPZP)
 2. Decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli nie ma MPZP)
 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. Badania geotechniczne gruntu (głębokość. wiercenia ok. 3m - ostateczną decyzję podejmuje geolog)
 5. Mapa zasadnicza do celów projektowych najlepiej skala 1:500 ( ważne - zakres aktualizacji terenu musi obejmować lokalizację wszystkich projektowanych przyłączy)
 6. Jeżeli zespół „Moje Boisko-Orlik 2012” jest zasilany z wewnętrznej instalacji elektrycznej istniejącego obiektu – należy uzyskać od użytkownika obiektu zapewnienie o zapasie mocy wystarczającym do zasilania boisk, jeżeli jest za małe – wystąpić do lokalnego zakładu energetycznego o zwiększenie mocy w istniejącym obiekcie wystarczające do zasilania boisk.
 7. Jeżeli zespół „Moje Boisko-Orlik 2012” jest zasilany własnym przyłączem elektrycznym:
  - należy wystąpić do lokalnego zakładu energetycznego o warunki dostarczania i przyłączenia projektowanego obiektu do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej
  - po wykonaniu projektu trzeba go uzgodnić w zakładzie energetycznym
 8.  Woda
  Postępowanie identyczne jak w pkt. 6, 7
 9. Kanalizacja sanitarna
  Postępowanie identyczne jak w pkt. 6, 7
  - Należy się upewnić się, że firma zarządzająca siecią kanalizacyjną wystawiła warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, w których jest fraza „zapewnia odbiór ścieków”
  - W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji należy sprawdzić możliwość wykonania szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo)
 10. Kanalizacja deszczowa
  Postępowanie identyczne jak w pkt. 6, 7
  - W przypadku braku kanalizacji deszczowej- wariant ze studnią chłonną
 11. Po wykonaniu przyłączy należy uzgodnić projekt z lokalnym zespołem uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP)
 12. W przypadku wykonywania nowego włączenia wjazdu w drogę gminną lub wojewódzką, może istnieć potrzeba uzgodnienia lokalizacji projektowanego wjazdu w instytucji zarządzającej drogami na danym terenie.