NOWY SIWZ NA 2011!

Dodano: 24 marca 2011

24 marca 2011 r. Minister Adam Giersz zatwierdził dokument SIWZ obowiązujący w IV edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowanej w roku 2011.

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, że opracowany został dokument typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla IV edycji programu realizowanej w roku 2011. Treść dokumentu uzgodniona została z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i ostatecznie zatwierdzona przez Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza w dniu 24 marca 2011 r.

Dokument opublikowany został 24 marca 2011 r. na stronie internetowej programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sekcji „Dla inwestorów” w zakładce: Dokumenty do pobrania, IV edycja 2011.

 

Kliknij, aby pobrać SIWZ 2011

Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina, że zgodnie z założeniami programu jakiekolwiek zmiany typowej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w treści:
a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2,
b) rozdziału 6, punkt 1 i 2,
mogą spowodować odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

Należy również podkreślić, iż zgodnie z rekomendacją CBA w roku 2011 przyjęto, że jedynym dozwolonym kryterium oceny ofert jest kryterium ceny.