MOJE BOISKO – ORLIK 2012

Dodano: November 25, 2010

MOJE BOISKO – ORLIK 2012 Nowe informacje na stronie orlik2012.pl IV EDYCJA PROGRAMU "MOJE BOISKO - 2012” NA ROK 2011

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r., w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, terminy składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012” IV edycja (2011 r.) to 30 listopada 2010 oraz 31 marca 2011 roku.

Wzór wniosku znajduje się w dokumentach do pobrania. Wypełniony wniosek o dofinansowanie z następującymi załącznikami:

1.Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2009 oraz za I półrocze 2010.
2.Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego).
3.Dokument określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.:
3.1Aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem
lub
3.2Wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem należy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wniosek powinien uprzednio zaopiniować przez właściwy terytorialnie urząd marszałkowski.

Dokumenty do pobrania

Rozliczenie zadania z Ministrem Sportu i Turystyki pod względem rzeczowym i finansowym musi nastąpić w terminie 60 dni od dnia protokolarnego odbioru końcowego inwestycji (zgodnie z § 6 ust. 1 umowy). Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze wymienione powyżej pobrać można również ze strony internetowej orlik2012.pl. Znajdują się one w zakładce Dokumenty do pobrania. Dokumenty rozliczeniowe wysłać należy na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki (ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa).
Przypominamy, iż zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 Nr 14 poz. 114, z późn. zm.): nierozliczenie lub nieterminowe przekazanie rozliczenia udzielonej dotacji z budżetu państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Dokumentacja potrzebna do rozliczenia dotacji z budżetu państwa:

  • zał. nr 5 do umowy na dofinansowanie – Informacja o sposobie wykorzystania dofinansowania;
  • zał. nr 5A do umowy na dofinansowanie – Informacja dodatkowa dotycząca źródeł finansowania;
  • zał. nr 5B do umowy na dofinansowanie – Sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i z budżetu państwa
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Protokołu odbioru końcowego
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Pozwolenia na użytkowanie, jeśli jego uzyskanie jest wymagane