Dodatkowy nabór wniosków do 16 maja 2011 r.

Dodano: 18 kwietnia 2011

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. Nr 56, poz. 463), Minister podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego terminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wnioski składać należy w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa w terminie do 16 maja 2011 r.

Wniosek powinien posiadać akceptację właściwego terenowo urzędu marszałkowskiego i odpowiednie załączniki, takie jak:

  1. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2009 oraz za I półrocze 2010 r.,
  2. Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego),
  3. Dokument  określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.:

3.1.   Aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub

3.2.   Wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem.

Prosimy o zapoznanie się z Założeniami IV edycji programu "Moje Boisko - Orlik 2012".