2. edycja Konkursu Dzieciaki na Orliki

Dodano: 3 czerwca 2013

Akcja „Dzieciaki na Orliki” jest adresowana do samorządów, na terenie których działają obiekty „Moje Boisko – ORLIK 2012” oraz do animatorów prowadzących zajęcia sportowe na tych obiektach.

2. edycja konkursu „Dzieciaki na Orliki

Idea konkursu

Akcja „Dzieciaki na Orliki” jest adresowana do samorządów, na terenie których działają obiekty „Moje Boisko – ORLIK 2012”  oraz do animatorów prowadzących zajęcia sportowe na tych obiektach.

Celem akcji jest zachęcenie do organizacji na ORLIKACH różnych form zajęć i imprez dla młodszych dzieci i rodziców. Akcja „Dzieciaki na Orliki” jest elementem szerszego programu promocji aktywności sportowej różnych grup wiekowych i społecznych na ORLIKIACH, który jest przygotowywany w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wiemy, że dobre przygotowanie i przeprowadzenie zajęć czy imprezy sportowej dla dzieci

w wieku 4 – 7 lat wcale nie jest takie łatwe. Nie wystarczy być trenerem czy nauczycielem WF.

Trzeba lubić i umieć zaaranżować zabawę z dziećmi w tym wieku. Trzeba być jednocześnie animatorem wodzirejem, sędzią i opiekunem. Wreszcie trzeba umieć „zarazić” rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi - gry i zabawy na ORLIKACH mogą być wspaniałą formą  wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu.

 

Akcja „Dzieciaki na Orliki” ma charakter konkursu, w którym chcemy wyróżnić najciekawsze pomysły, najlepszych organizatorów oraz najlepsze zajęcia i imprezy dla młodszych dzieci przeprowadzone na ORLIKACH. Chcemy w ten sposób zachęcić lokalne samorządy i animatorów do przygotowania oferty takich cyklicznych zajęć czy imprez na swoich ORLIKACH.

I. CELE KONKURSU

 • Promowanie aktywności sportowej wśród młodszych dzieci i rodziców jako najlepszej formy wspólnego spędzania wolnego czasu.
 • Zachęcanie animatorów prowadzących zajęcia sportowe na ORLIKACH do rozszerzenia oferty

o zajęcia i imprez dla młodszych dzieci i rodziców.

 • Stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie projektów cyklicznych zajęć czy imprez sportowych na ORLIKACH dla młodszych dzieci.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Głównym organizatorem konkursu „Dzieciaki na Orliki” jest Szkolny Związek Sportowy.
 • Operatorem konkursu odpowiedzialnym za jego organizację i przebieg  jest Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny.
 • Konkurs odbywać się będzie w dniach od 15 czerwca 2013 r. do 30 września 2013 r.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 • W konkursie mogą wziąć udział animatorzy prowadzący zajęcia na ORLIKACH w ramach programu „Animator – Moje boisko Orlik 2012”  jak również inne osoby zgłoszone przez podmiot zarządzający ORLIKIEM.
 • Zasady konkursu są proste.  Zajęcia lub imprezy dla dzieci młodszych (4 – 7 lat) muszą być  realizowane cyklicznie, przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresie od 15 czerwca  do 30 września 2013 r..

To mogą być gry i zabawy realizowane wg dowolnych pomysłów, zawody rodzinne itp. Liczymy na pomysłowość organizatorów. Koszty organizacji zajęć czy imprez ponosi lokalny samorząd.

 • Aby wziąć udział w konkursie „Dzieciaki na Orliki” wystarczy:

a)    zgłosić swojego ORLIKA i planowane zajęcia lub imprezy do 15 lipca 2013 do godziny 15,00 mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Regulamin Konkursu oraz  formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej ZG SZS www.szs.pl oraz na stronach internetowych WSZS.

Wykaz zgłoszonych ORLIKÓW, wraz z krótką informacją o planowanych imprezach zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.szs.pl (wykaz będzie uzupełniany w miarę napływania zgłoszeń);

b)    w okresie 15 czerwca – 30 września 2013 przeprowadzić zaplanowane zajęcia /imprezy na ORLIKU – imprezy muszą być zrealizowane cyklicznie, minimum dwa razy w miesiącu, w terminach określonych w zgłoszeniu przesłanym do SZS (łącznie należy przeprowadzić minimum 6 imprez);

c)     do 10 października 2013 przesłać do ZG SZS sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych zajęć / imprez – wzór sprawozdania jest dostępny na stronie www.szs.pl. Do sprawozdania należy dołączyć szersze opisy imprez, zdjęcia, relacje prasowe, itp. Sprawozdania należy przesłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (wówczas zdjęcia załączone do sprawozdania muszą mieć następujące parametry – do 100 kB – jedno zdjęcie).

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na opublikowanie sprawozdania z jego programu (lub informacji opracowanej przez organizatorów konkursu) na stronach internetowych ZG SZS. Organizator może w celach promocji akcji „ Dzieciaki na Orliki” w trakcie trwania konkursu zamieścić na swojej stronie internetowej informację i zdjęcia z dowolnie wybranego programu.

Zamieszczenie informacji i zdjęć nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 • Komisja konkursowa składać się będzie z 4 osób – po dwóch przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki i ZG SZS.
 • Komisja konkursowa na podstawie wszystkich przesłanych sprawozdań wyłoni 10 najlepszych programów zajęć dla młodszych dzieci przeprowadzonych na ORLIKACH.
 • Komisja konkursowa wyłoni najlepsze programy zajęć i imprez kierując się następującymi kryteriami:
  • wykorzystanie w programie zajęć / imprez mniej znanych, nietypowych lub nowatorskich form aktywności sportowej  odpowiednich dla młodszych dzieci;
  • włączenie do wspólnej zabawy rodziców /opiekunów;
  • liczba uczestników zajęć / imprez;
  • włączenie różnych podmiotów do współpracy przy realizacji zajęć / imprezy;
  • cykliczność.
 • Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 października 2013 r.
 • Autorzy 10 najlepszych programów zostaną poinformowani o wynikach drogą e‑mailową i telefonicznie.
 • Autorzy 10 wyróżnionych projektów zostaną zaproszeni do udziału w seminarium podsumowującym akcję, podczas którego zostaną przedstawione niektóre z wybranych programów.

V. NAGRODY

 • Komisja konkursowa przyzna laureatom 10 najlepszych projektów nagrody rzeczowe – aparaty fotograficzne oraz torby sportowe.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu (www.szs.pl).
 • Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest Zarząd Główny SZS z siedzibą w Warszawie.
 • Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z konkursem „Dzieciaki na Orliki” i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika  na przetwarzanie przez ZG SZS jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do ich usunięcia lub poprawiania.

 

VII. BIURO ORGANIZACYJNE AKCJI

Koordynacja w skali kraju:
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
telefon/fax: 22 621-85-93
telefon/fax: 22 621-85-30
telefon/fax: 22 848-91-17

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu jak i Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach regulaminu i/lub terminu rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu (www.szs.pl).
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie sprawozdań i opisów ich programów na stronie internetowej (www.szs.pl). Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie dołączonych do sprawozdań zdjęć, filmów i oświadczają, że posiadają do nich pełne prawa własności intelektualnej. Uczestnik z chwilą zgłoszenia do udziału  w konkursie wyraża zgodę na korzystanie w tym rozpowszechnianie przez Organizatora / Operatora z wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z realizacją lub promocją konkursu przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikowania w tym w szczególności za pośrednictwem prasy tradycyjnej, telewizji, sieci Internet.  W przypadku gdy wizerunek utrwalony na przesłanych do Organizatora zdjęciach lub filmach nie będzie wizerunkiem Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zwolnić Organizatora / Operatora konkursu  z wszelkich roszczeń podnoszonych w związku z korzystaniem z wizerunku przesłanego przez Uczestnika.
 • Uczestnicy przystępując do udziału w konkursie przyjmują warunki jego regulaminu.
 • Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w konkursie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora/ Operatora konkursu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy art. 919-921 kodeksu cywilnego.

informacje o akcji na stronach  www.szs.pl,  orlik2012.pl oraz na stronach Wojewódzkich SZS