Historia realizacji

Program „Moje Boisko - Orlik 2012” jest istotnym punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju infrastruktury sportowej. Stanowi on zatem jeden z ważnych celów działania Ministerstwa Sportu i Turystyki, określonych w „Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015”.  Adresatem programu są jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres programu oraz skala jego oddziaływania, pozwala uznać go za przedsięwzięcie przełomowe w kwestii rządowego wspierania rozwoju infrastruktury sportowej, służącej  społecznościom lokalnym. Wcześniej realizowane programy, takie jak „Program budowy boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” oraz „Blisko ‑ Boisko” osiągnęły zamierzony cel, znacznie wzbogacając infrastrukturę sportową w polskich gminach i powiatach. Jednakże dopiero program „Moje Boisko – Orlik 2012” pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie dostępu do bazy sportowej na odpowiednim poziomie technicznym.

Na finansowanie programu przyznane zostały środki z budżetu państwa, a możliwość ich pozyskania w formie dotacji na realizację inwestycji, stała się dla jednostek samorządu terytorialnego zachętą do podjęcia decyzji o udziale w programie. W roku 2008 przeznaczono na realizację programu 200 mln zł (zał. 1), natomiast w latach 2009 - 2012 po 250 mln zł, co łącznie daje kwotę 1.2 mln zł. Dzięki powyższemu wsparciu finansowemu, w całym kraju dofinansowano budowę 2604 kompleksów boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, a także 119 lodowisk w ramach pilotażowego programu "Biały Orlik".

Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport z badań jakościowych „Moje Boisko Orlik 2012 szansą na rozwój aktywności społecznej” oraz wynikające z niego rekomendacje, które zostały wykonane na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Projekt Społeczny 2012 Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport z badań jakościowych "Moje Boisko - Orlik 2012"

Rekomendacje

 

W listopadzie 2011 roku na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki firma Eu-Consult z Gdańska realizowała badanie jakościowo-ilościowe dotyczące potencjału rozwoju programów miękkich na infrastrukturze sportowej powstałej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Na podstawie danych zebranych przez ww. firmę, pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego stworzyli raport, do lektury którego serdecznie Państwa zapraszamy.

Raport z badań jakościowo-ilościowych "Moje-Boisko Orlik 2012"