BIAŁY ORLIK 2012


PILOTAŻOWY PROGRAM
BUDOWY SKŁADANYCH LODOWISK SEZONOWYCH ORAZ LODOWISK STAŁYCH „BIAŁY ORLIK”

I.      CELE I ZADANIA PROGRAMU

  Mając na uwadze rozwój oraz popularyzację sportów zimowych, Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych. Lodowiska muszą zostać umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Lodowiska składane montowane powinny być na boiskach o nawierzchni poliuretanowej (zbudowanych na podłożu przepuszczalnym), natomiast lodowiska stałe zrealizowane powinny zostać w innym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika, zapewniającym możliwość należytego ich wykonania. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Obiekt będzie ogólnodostępny. Możliwe jest pobieranie za korzystanie z lodowiska opłat, które będą bilansowały koszty ponoszone na utrzymanie obiektu.

  Cele programu:

  1. udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk;
  2. popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej;
  3. upowszechnienie jazdy na łyżwach poprzez jakościową poprawę infrastruktury sportowej.


  II.    GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

   Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą, to jest:

   1. lodowisko o minimalnej powierzchni 400 m2, oparte o jeden z poniższych systemów:

    • maty chłodnicze
    • rury polietylenowe
    • rury aluminiowe
    • orurowanie właściwe dla lodowisk stałych;

    2. agregat chłodniczy zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska;

    3. bandy na całym obwodzie lodowiska;

    4. oświetlenie lodowiska;

    5. chodniki gumowe w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

     

     III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

     środki budżetowe

     Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem, wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 300.000 zł  brutto.

     • środki własne wnioskodawcy

     Środki w budżecie wnioskodawcy, zaplanowane  w wysokości  gwarantującej  rzeczowe zakończenie zadania. Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa  wnioskodawca. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy oraz środków innych.

      

     IV.  ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

     Po stronie inwestora leży zapewnienie:

     • przyłącza elektrycznego o mocy zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie lodowiska;
     • ujęcia wody o odpowiedniej wydajności;
     • przyszłej obsługi lodowiska;
     • miejsca składowania przenośnych elementów lodowiska poza okresem jego funkcjonowania – w przypadku lodowisk składanych.

     Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

     • o posiadaniu środków własnych lub innych na realizację inwestycji;
     • o posiadaniu środków własnych lub innych na utrzymanie obiektu;
     • potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny,
     • o wyborze oferty wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy – na rynku funkcjonuje wiele firm, specjalizujących się w montażu i budowie lodowisk.

     Wnioskodawca zobowiązany jest również do przedłożenia:

     • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
     • projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem lokalizacji lodowiska;
     • opinii RIO za 2011 r.

      

     V.    KOSZTORYS

      Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu  wynosi około 600 000 zł brutto. Rzeczywisty koszt  zadania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i zostanie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i zakończeniu zadania. 

       

      VI. KOSZTY KWALIFIKOWANE

      Za koszty kwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:

      1. opracowanie dokumentacji technicznej;
      2. zakup i montaż przyłącza oraz infrastruktury niezbędnej do wytworzenia lodu;
      3. zakup i montaż band wokół lodowiska;
      4. wykonanie oświetlenia;
      5. zakup i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

       

      VII.    KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

       Za koszty niekwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:

       1. zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z lodowiskiem;
       2. zakup systemu nagłośnienia lodowiska;
       3. wykonanie zaplecza technicznego (wypożyczalnia łyżew, szatnie);
       4. zakup pozostałego sprzętu: typu ławki, suszarka do łyżew, ostrzałka do łyżew;
       5. wykonanie przyłączy technicznych niezwiązanych z lodowiskiem;
       6. koszt demontażu lodowiska;
       7. zakup maszyny do pielęgnacji lodu;
       8. wykonanie ewentualnego zadaszenia obiektu;
       9. koszty związane z obsługą obiektu.

        

       VIII.        SPOSÓB KONTROLI I NADZORU NAD REALIZACJĄ PROJEKTU

        1. Nadzór nad realizacją programu sprawował będzie Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
        2. Departament Infrastruktury Sportowej uprawniony będzie do dokonywania bieżącej kontroli realizacji inwestycji;
        3. Inwestorzy w terminie i na warunkach określonym w umowie o dofinansowanie, zobowiązani będą do przedłożenia kompleksowego sprawozdania z realizacji inwestycji.

         

        IX. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

        1. Wskazani przez Urzędy Marszałkowskie potencjalni beneficjenci programu „Biały Orlik”, występują do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie w terminie do 21 września 2012 r.
        2. Ministerstwo Sportu i Turystyki określa kryteria wyboru beneficjentów programu spośród propozycji zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie.
        3. Minister Sportu i Turystyki zawiera z wnioskodawcami umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.
        4. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy i musi zostać wykorzystana do końca roku 2012.
        5. Rozliczenie dotacji nastąpi wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki. 
        6. Termin realizacji zadania to 31.12.2012 roku.

        kliknij, aby pobrać formularz wniosku o dofinansowanie