BIAŁY ORLIK 2011

PILOTAŻOWY PROGRAM
BUDOWY SKŁADANYCH LODOWISK SEZONOWYCH ORAZ LODOWISK STAŁYCH „BIAŁY ORLIK”


CELE I ZADANIA PROGRAMU

Mając na uwadze rozwój oraz popularyzację sportów zimowych, Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych. Lodowiska muszą zostać umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Lodowiska składane montowane powinny być na boiskach o nawierzchni poliuretanowej (zbudowanych na podłożu przepuszczalnym), natomiast lodowiska stałe zrealizowane powinny zostać w innym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika, zapewniającym możliwość należytego ich wykonania. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Obiekt będzie ogólnodostępny. Możliwe jest pobieranie za korzystanie z lodowiska opłat, które będą bilansowały koszty ponoszone na utrzymanie obiektu.

Cele programu:

1. udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk;

2. popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej;

3. upowszechnienie jazdy na łyżwach poprzez jakościową poprawę infrastruktury sportowej.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą, to jest:

1. lodowisko o minimalnej powierzchni 400 m2, oparte o jeden z poniższych systemów:

• maty chłodnicze

• rury polietylenowe

• rury aluminiowe

• orurowanie właściwe dla lodowisk stałych;

2. agregat chłodniczy zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska;

3. bandy na całym obwodzie lodowiska;

4. oświetlenie lodowiska;

5. chodniki gumowe w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

• środki budżetowe

Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem, wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 300.000 zł  brutto.

• środki własne wnioskodawcy

Środki w budżecie wnioskodawcy, zaplanowane  w wysokości  gwarantującej  rzeczowe zakończenie zadania. Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa  wnioskodawca. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy oraz środków innych.

  ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

  Po stronie inwestora leży zapewnienie:

  • przyłącza elektrycznego o mocy zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie lodowiska;

  • ujęcia wody o odpowiedniej wydajności;

  • przyszłej obsługi lodowiska;

  • miejsca składowania przenośnych elementów lodowiska poza okresem jego funkcjonowania – w przypadku lodowisk składanych.

  Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

  • o posiadaniu środków własnych lub innych na realizację inwestycji;

  • o posiadaniu środków własnych lub innych na utrzymanie obiektu;

  • potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny;

  • o wyborze oferty wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

   Wnioskodawca zobowiązany jest również do przedłożenia:

   • dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością;

   • projektu zagospodarowania działki ze wskazaniem lokalizacji lodowiska;

   • opinii RIO za 2010 r.

    KOSZTORYS

    Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu  wynosi około 600.000 zł brutto. Rzeczywisty koszt  zadania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i zostanie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i zakończeniu zadania.

    KOSZTY KWALIFIKOWANE

    Za koszty kwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:
    1. opracowanie dokumentacji technicznej;
    2. zakup i montaż przyłącza oraz infrastruktury niezbędnej do wytworzenia lodu;
    3. zakup i montaż band wokół lodowiska;
    4. wykonanie oświetlenia;
    5. zakup i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

    KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

    Za koszty niekwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:
    1. zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z lodowiskiem;
    2. zakup systemu nagłośnienia lodowiska;
    3. wykonanie zaplecza technicznego (wypożyczalnia łyżew, szatnie);
    4. zakup pozostałego sprzętu: typu ławki, suszarka do łyżew, ostrzałka do łyżew;
    5. wykonanie przyłączy technicznych niezwiązanych z lodowiskiem;
    6. koszt demontażu lodowiska;
    7. zakup maszyny do pielęgnacji lodu;
    8. wykonanie ewentualnego zadaszenia obiektu;
    9. koszty związane z obsługą obiektu.

    SPOSÓB KONTROLI I NADZORU NAD REALIZACJĄ PROJEKTU

    1. Nadzór nad realizacją programu sprawował będzie Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
    2. Departament Infrastruktury Sportowej uprawniony będzie do dokonywania bieżącej kontroli realizacji inwestycji;
    3. Inwestorzy w terminie i na warunkach określonym w umowie o dofinansowanie, zobowiązani będą do przedłożenia kompleksowego sprawozdania z realizacji inwestycji.

    ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

    1. Wskazani przez Urzędy Marszałkowskie potencjalni beneficjenci programu „Biały Orlik”, występują do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie w terminie do 31 lipca 2011 r.
    2. Ministerstwo Sportu i Turystyki określa kryteria wyboru beneficjentów programu spośród propozycji zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie.
    3. Minister Sportu i Turystyki zawiera z wnioskodawcami umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.
    4. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy i musi zostać wykorzystana do końca roku 2011.
    5. Rozliczenie dotacji nastąpi wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki.
    6. Termin realizacji zadania to 31.12.2011 roku.