Założenia edycja 2012

ZAŁOŻENIA DO V EDYCJI PROGRAM BUDOWY KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza V edycję programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, która realizowana będzie w roku 2012. Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.

 

Głównymi celami programu są:

 • udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu sprzyjania aktywnemu rozwojowi fizycznemu oraz uprawiania sportu pod okiem trenera – animatora,

 

 • popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, iż budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kompleks powinien być ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne, pod nadzorem trenera – animatora sportu.

Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, aplikujące o udział w nim do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich, które dokonują wyboru beneficjentów do programu i przekazują ich wykaz Ministrowi Sportu i Turystyki.

Zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki jednostki samorządu terytorialnego składają wnioski wraz z załącznikami do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podstawą prawną Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” jest rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. z  7 kwietnia 2009 roku Nr 56, poz. 463).

PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW

Pierwszy termin naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski wraz z kompletem załączników ustalonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, składane są do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 30 listopada 2011 r.

Drugi termin naboru wniosków o dofinansowanie (uzupełniający). Wnioski wraz z kompletem załączników składane są do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 31 marca 2012 r.

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 1. Opinie RIO z wykonania budżetu: za rok 2010 oraz za I półrocze 2011 r.
  1. Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego).
  2. Dokument  określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.:
 • 3.1.   Aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub
 • 3.2.  Wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem.

 

Zadania przewidziane do realizacji w 2012 roku powinny zakończyć się w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Środki pochodzące z budżetu państwa wygasają z upływem roku 2012.

Terminem granicznym na ogłoszenie przez beneficjentów przetargów, jest w roku 2012 dzień 31 maja.

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

1. Program „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmuje budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:

 

 • boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych powlekanych; wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40mm. Należy wybrać jeden z dwóch wariantów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe, trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
 • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m)ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Należy wybrać jeden z dwóch sposobów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).
 • budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej min. ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek   systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:

ü  magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,

ü  szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,

ü  zespół higieniczno-sanitarny,

ü  pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

 

 • oświetlanie kompleksu - budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

 

2. Program realizowany jest na podstawie:

 

 • zaadaptowanego projektu typowego, opublikowanego na stronie internetowej orlik2012.pl i stanowiącego własność Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Do projektanta adaptującego projekt typowy na zlecenie Inwestora, należy dostosowanie go do obowiązujących w danym czasie przepisów, założeń programowych oraz dokonanie uzgodnień branżowych. Dotyczy to m.in. zapewnienia dostępu do boisk i zaplecza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zmiany układu linii na boisku do gry w koszykówkę, zgodnie z nowymi przepisami FIBA. Tak przygotowana adaptacja stanowi oryginał projektu, będący podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt wykonania adaptacji ponosi Inwestor.

 

Odstępstwa od projektu typowego:

Terminarz opiniowania odstępstw

Dla wniosków o dofinansowanie, które wpłyną do 30 listopada 2011 r. wnioski o odstępstwa będą przyjmowane w terminie do 31 marca 2012 roku.

Dla wniosków o dofinansowanie, które wpłyną do 31 marca 2012 roku wnioski o odstępstwa będą przyjmowane w terminie do 31 maja 2012 roku.

 

Dopuszcza się następujące odstępstwa bez potrzeby opiniowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki:

 • zwiększenie powierzchni zaplecza sanitarno-szatniowego powyżej 60 m2,
  • zmiana technologii wykonania zaplecza z kontenerowej na murowaną, pod warunkiem utrzymania wymaganych założeniami funkcji użytkowych budynku
  • zamiana świetlików dachowych na okna w ścianie,
  • zmiana kształtu dachu,
  • zmiana fundamentów na studniach na ławę fundamentową żelbetową,
  • zwiększenie ilości masztów oświetleniowych powyżej 8.

 

     Dopuszcza się, po poinformowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki – bez konieczności uzyskania opinii adaptację na zaplecze sanitarno-szatniowe pomieszczeń w istniejącym budynku pod warunkiem:

ü   przeznaczenia ich wyłącznie na potrzeby użytkowników kompleksu sportowego ”Orlik”,

ü   zapewnienia niezależnego wejścia do zaplecza od strony boisk,

ü   usytuowania wejścia do zaplecza w odległości nie większej niż 50m od najbliższej krawędzi boiska,

ü   zapewnienia widoczności boisk z pokoju trenera poprzez wychodzące na nie okno bądź system monitoringu,

ü   zachowania wszystkich funkcji użytkowych zaplecza, przewidzianych założeniami programu.

 

Spełnienie powyższych warunków należy potwierdzić w stosownym oświadczeniu, którego wzór dostępny jest na stronie orlik2012.pl

W uzasadnionych przypadkach, na indywidualny pisemny wniosek inwestora, za zgodą Ministra Sportu i Turystyki, dopuszcza się inne odstępstwa od projektu typowego.

 

 

 

 • na podstawie zaadaptowanej typowej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”.

UWAGA !!!

Jakiekolwiek zmiany typowej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w treści rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2 oraz rozdziału 6 punkt 1 i 2, mogą spowodować odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich). Ponadto w zakresie kryterium oceny ofert możliwe jest wyłącznie zastosowanie kryterium ceny. Zamawiający nie może pod rygorem utraty dofinansowania wprowadzić innych kryteriów oceny ofert, poza kryterium ceny.

 

3. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać:

 • bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu – najlepiej przy istniejącej drodze (tak, aby dzieci i młodzież mogły bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektów usytuowanych na osiedlach, przy szkołach lub Ośrodkach Sportu i Rekreacji),
 • szybką i możliwie najtańszą realizację inwestycji – działka zlokalizowana na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną, tj. umożliwiającą przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, a także odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej,
 • działkę o powierzchni około 3.000 m2; teren najlepiej bez różnic poziomów, bez drzew i krzewów, z łatwym dostępem dla środków transportu.

 

4. Zakładane źródła finansowania

 • środki budżetu państwa - na podstawie znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (17października 2008 r. Dz. U. z 2008 r. Nr  220) samorządy mogą pozyskiwać dotacje z budżetu państwa na budowę i remonty obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określił w drodze rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2009 r. tryb udzielania dotacji na te zadania.

Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem wynosić będzie 33% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 333.000 zł brutto. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca tzw. ”wskaźnik G” jest niższy od 1.000 zł dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowić będzie do 47% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 500 000 zł.

 • środki samorządu wojewódzkiego – na podstawie umów, zawieranych przez beneficjentów z urzędami marszałkowskimi. Środki samorządów wojewódzkich wynosić będą do 33% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż 333.000 zł brutto.
 • środki własne inwestora - zaplanowane w wysokości gwarantującej rzeczowe zakończenie zadania. Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych lub prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.  

 

5. Kosztorys inwestycji

Średnia wartość kosztu budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu wyniosła w roku 2010 około 1.147.000 zł brutto. Rzeczywisty koszt zadania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i zostanie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy kompleksu i zakończeniu zadania.

 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane inwestycji

 

     Koszty kwalifikowane:

 • opracowanie dokumentacji adaptacyjnej,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie robót ziemnych oraz podbudów pod nawierzchnie,
 • wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa),
 • wykonanie ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu,
 • zakup i montaż piłkochwytów za bramkami boiska do piłki nożnej,
 • zakup i montaż sprzętu sportowego, trwale mocowanego do podłoża,
 • wykonanie oświetlenia kompleksu boisk,
 • wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,
 • wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej,
 • badanie jakości wykonania sztucznych nawierzchni,
 • wykonanie systemu monitoringu,
 • koszty nadzoru inwestorskiego,
 • tablica informacyjna,
 • dojścia i dojazdy w granicach opracowania planu zagospodarowania kompleksu, dotyczące bezpośrednio obiektu, tj. chodniki i drogi dojazdowe, które wchodzą w teren działki do powierzchni maksymalnie 1 000 m2 (jeden tysiąc metrów kw.).

 

Koszty niekwalifikowane:

 • infrastruktura komunalna (np. przyłącza techniczne niedotyczące obiektu) oraz infrastruktura towarzysząca, nieobjęta zakresem rzeczowym budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” (np.: ławki, trybuny, inne boiska i urządzenia sportowe – bieżnie, skocznie itd.),
 • zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z obiektem sportowym,
 • wyposażenie ruchome budynku zaplecza np. biurko, szafki niemontowane na stałe do podłoża, krzesła i fotele,
 • wyposażenie sportowe ruchome np. piłki,
 • wykonanie placu zabaw,
 • wykonanie parkingów.

 

 

7. Animator sportu – trener

 

    W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz prawidłowego wykorzystania kompleksu sportowego na obiekcie zatrudniony będzie trener – animator sportu.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2012 roku realizuje projekt pod nazwą „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”. Polega on na udziale finansowym MSiT w pokryciu kosztów zatrudnienia „animatorów sportu” (instruktora /trenera /nauczyciela wychowania fizycznego) tzn. osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach. Zadanie to wykonuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego. (Informacja znajduje się na stronie www.szs.pl lub orlik2012.pl.) W 2012 roku przewiduje się środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości do 1 000 zł brutto miesięcznie, przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku (np. w okresie: marzec – listopad), jako część wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Samorząd lokalny – np. Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, itp. – może zgłosić jedną lub dwie osoby przypisane do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko – ORLIK 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. W sytuacji zatrudnienia dwóch osób dofinansowanie wyniesie odpowiednio po 500 zł brutto na osobę.  

  

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

1.  Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” występują do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich z wnioskiem o zakwalifikowanie do programu.

2.  Marszałek województwa dokonuje oceny i akceptacji zgłoszonych do programu „Moje Boisko – Orlik 2012” lokalizacji pod względem sportowo-rekreacyjnych potrzeb społeczności województwa.

3.  Wykaz inwestycji uchwalany jest corocznie przez sejmiki bądź zarządy województw i zatwierdzany przez Ministra Sportu i Turystyki.

4.  Zaakceptowani przez urzędy marszałkowskie wnioskodawcy, składają wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie podlegają one opiniowaniu.

5.  Minister Sportu i Turystyki zawiera z wnioskodawcami, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania.

6.  Dotacja przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji lub jako refundacja poniesionych na tę inwestycję nakładów.

7.  Wnioskodawca przedstawia rozliczenie inwestycji w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem zadania – zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w umowie na dofinansowanie.