Uwagi NIK po kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że kontrola realizacji programu przez jednostki samorządu terytorialnego wykazała pewne nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących procedur przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Ministerstwo zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie poniższych zaleceń:

  • nieprzekraczanie zakresu upoważnień, wynikającego z obowiązujących w czasie zawierania umów limitów wydatków na zadanie inwestycyjne przy zaciąganiu przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych,
  • rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowych do przetargów na budowę Orlików, w tym opisywanie przedmiotów zamówień w sposób jednoznaczny i pełny, sprzyjający uczciwej konkurencji,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawcą ( np. przy ewentualnym przedłużaniu terminów realizacji zamówień publicznych na budowę kompleksów boisk sportowych Orlik 2012),
  • naliczanie w prawidłowej wysokości (bez zaniżania) kar umownych należnych inwestorom z tytułu niedotrzymania przez wykonawców terminów realizacji zamówień publicznych związanych z budową Orlików,
  • nieudzielanie zamówień na roboty dodatkowe z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym przesłanek stosowania trybu „z wolnej ręki”,
  • uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę obiektów wchodzących w skład kompleksów boisk Orlik,
  • dostosowanie obiektów zaplecza sanitarno-szatniowego Orlików do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
  • przystępowanie do użytkowania wybudowanych Orlików po uzyskaniu wymaganych przepisami Prawa budowlanego pozwoleń na użytkowanie,
  • zapewnienie w budżecie środków na funkcjonowanie kompleksu.

 

W celu uniknięcia nieprawidłowości, Ministerstwo Sportu i Turystyki zaleca wszystkim osobom uczestniczącym w procesie realizacji programu, stosowanie się do wytycznych i procedur dostępnych na stronie internetowej orlik2012.pl, a także zachowanie szczególnej staranności i dbałości o przestrzeganie stosownych przepisów.