Rozliczenie II EDYCJI PROGRAMU "Moje Boisko-Orlik 2012” za rok 2009

1.Zgłoszenie uruchomienia środków finansowych na realizacje płatności proszę wysyłać po podpisaniu umowy o dofinansowanie bezpośrednio na adres: [email protected] lub [email protected] z podaniem konkretnej kwoty oraz miesiąca, w którym nastąpi płatność. Pozwoli to na zabezpieczenie przez Ministerstwo koniecznych kwot.

2.Wniosek o wypłatę dotacji (zał. nr 3 do umowy wraz z zał. Nr 5B) należy wysłać bezpośrednio do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa najpóźniej do dnia 30 listopada 2009r. Do wniosku o wypłatę dotacji powinny być dołączone kopie faktur zapłacone lub nie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawomocnione oraz skarbników i odpowiednio opisane oraz protokoły odbioru robót. Faktury powinny obejmować wskazane przez Ministerstwo elementy płatności, czyli zakresy rzeczowe zgodne z umową. W przypadku wystawienia przez wykonawcę robót jednej faktury za wykonanie całego zakresu zadania, beneficjent w opisie faktury wyszczególnia zakres prac objętych umową o dofinansowanie z Ministerstwem.

3.Dokumentacja potrzebna do rozliczenia dotacji z budżetu państwa:

  • Zał nr 5 umowa orlik- informacja o sposobie wykorzystania środków

  • Zał nr 5A umowa orlik- informacja o sposobie wykorzystania dofinansowania

  • Zał nr 5B umowa orlik - sprawozdanie roczne

  • Protokół odbioru końcowego lub wszystkie protokoły z odbiorów (jeśli odbiory dokonywane były etapowo)- oryginał lub potwierdzona na zgodność kopia.

-Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót - oryginał lub potwierdzona na zgodność kopia.

4.Umowa Ministerstwo - Beneficjent. W celu przygotowania umowy Ministerstwo - Beneficjent należy przesłać do Ministerstwa ZZK wraz z poświadczoną kopią umowy z wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dokumenty do pobrania:

Zał nr 3 wniosek o wypłatę - umowa orlik

Zał nr 4 umowa orlik- wymagania dot. faktur orlik

Uwaga! Przysyłać należy kopie faktur /rachunków, opłaconych lub nie - koniecznie potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby do tego uprawnione.

Zał nr 5 umowa orlik inf o sp wykorzystania środków

Zał nr 5a umowa orlik rozl końcowe

Zał nr 5b umowa orlik spraw roczne

Dokumenty pomocnicze:

Instrukcja_wypełniania_zał._nr_3_do_wniosku_o_wypał_dotacji

Kryteria_weryfikacji_wniosku