IV EDYCJA PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012” NA ROK 2011

 

ZAŁOŻENIA

Założenia realizacji IV edycji programu "Moje Boisko - Orlik 2012" na rok 2011

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa o dofinasowanie budowy kopleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012

Zbiorcze zestawienie kosztów - Orlik2012.xls

Zbiorcze zestawienie kosztów - Orlik2012 + piłka ręczna.xls

ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU TYPOWEGO

Formularz z wykazem zmian w stosunku do projektu typowego

Oświadczenie o zgodnosci adaptacji zaplecza

PRZETARG

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, że opracowany został dokument typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla IV edycji programu realizowanej w roku 2011. Treść dokumentu uzgodniona została z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i ostatecznie zatwierdzona przez Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza w dniu 24 marca 2011 r.

Kliknij, aby pobrać SIWZ 2011

Przypominamy, że warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac przy zastosowaniu obowiązującego dokumentu typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UMOWA NA DOFINANSOWANIE

po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą należy przesłać do MSiT następujące dokumenty:

  1. kopię umowy z wykonawcą,
  2. harmonogram rzeczowo - finansowy,
  3. Zbiorcze Zestawienie Kosztów,
  4. Oświadczenie Beneficjenta o realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi założeniami programu,
  5. Oświadczenie Beneficjenta o zastosowaniu wzoru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania niedopuszczalnych zmian

WYPŁATA DOTACJI

  1. zał. nr 3 do umowy dotacji: wymagania dotyczące faktur
  2. zał. nr 4 do umowy dotacji: wniosek o wypłatę dotacji

ROZLICZENIE DOTACJI

  1. zał. nr 5 do umowy dotacji: Informacja o końcowym rozliczeniu zadania
  2. zał. nr 5A do umowy dotacji: Informacja dodatkowa dotycząca źródeł finansowania
  3. zał. nr 5B do umowy dotacji: Sprawozdanie z wykorzystania środków