Dla inwestorów

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z Exposé Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 roku oraz mając na uwadze udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej ogłasza czwartą edycję programu pod nazwą „Moje Boisko – Orlik 2012”. Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.

Głównymi celami programu są:
• udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora,
• popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kompleks będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne pod nadzorem trenera – animatora sportu.
Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, które aplikują o udział w programie do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich, które dokonują wyboru beneficjentów do programu, przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki.
Zatwierdzona przez Ministra Sportu i Turystyki jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek i załączniki do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podstawą prawną Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” jest rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. z 7 kwietnia 2009 roku Nr 56, poz. 463).

PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW
Pierwszy termin naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski z kompletem załączników ustalonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki składane są do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 30 listopada 2011 r.
Drugi termin naboru wniosków o dofinansowanie (uzupełniający). Wnioski z kompletem załączników składane są do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 31 marca 2012 r.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
1. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2010 oraz za I półrocze 2011 r.
2. Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego).
3. Dokument określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.:
3.1. Aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub
3.2. Wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarno-szatniowego.
Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo-organizacyjnych.
Zadania przewidziane do realizacji w 2012 roku powinny być zakończone do dnia 31 grudnia 2012 roku.