Klub Orlika - krok po kroku...

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę do 2012 roku przynajmniej 2012 ogólnodostępnych i bezpłatnych kompleksów boisk sportowych: do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju.

Obiekty sportowe powstające w ramach programu powinny stać się miejscem, gdzie mieszkańcy społeczności lokalnych, pod okiem doradców i instruktora, będą aktywnie spędzać wolny czas, dbając o swój harmonijny oraz zrównoważony rozwój fizyczny.

Celem programu jest wyrównywanie szans poprzez sport, a także przeciwdziałanie agresji i patologiom, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez kierowanie do nich profesjonalnej oferty sportowej i rekreacyjnej.

„Orliki” to doskonałe miejsce do „zagospodarowania czasu wolnego” dzieci i młodzieży, poprzez realizację wielu form ruchu, sportu i rekreacji dla różnych grup wiekowych.
„Orliki” to również ważna przestrzeń społeczna - plac zabaw, miejsce spotkań, lokalna „świetlica” na świeżym powietrzu.

Z perspektywy sportu „Orliki” to przede wszystkim nowoczesne kompleksy sportowe, na których można i trzeba realizować programy szkolenia dzieci i młodzieży dla sportu. Przede wszystkim dla piłki nożnej, koszykówki, siatkówki.

Żeby tak się działo potrzebne są odpowiednio przygotowane kadry i formalne struktury, które mogą być stroną w umowach o dotacje czy lokalny sponsoring. Sprawdzoną formą organizacyjną, działającą z reguły przy szkołach, są Uczniowskie Kluby Sportowe.

Kluby Orlika mają być właśnie taką sformalizowaną strukturą umożliwiającą zakładanie sekcji i drużyn, umożliwiającą pozyskanie środków na regularne treningi czy zakup sprzętu.

Mamy również nadzieję, że wokół Klubów Orlika rozwinie się ruch sympatyków i osób wspierających, czyli więcej osób z lokalnej społeczności będzie się czuło odpowiedzialnych za swojego Orlika i to, co się na nim dzieje.

Aby ułatwić Państwu przebrnięcie przez sprawy formalne, poniżej przedstawiamy kompendium Jak założyć Klub Orlika – krok po kroku wraz z wzorami druków.

 1. Należy sporządzić listę założycieli klubu
 2. Zorganizować zebranie założycielskie, na którym należy sporządzić:
  a) protokół zebrania założycielskiego
  b) listę obecności uczestników zebrania
  c) projekt statutu klubu
  d) oświadczenie członków założycieli o pełnej zdolności do czynności prawnych
 3. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o rejestrację klubu, przedkładając następujące dokumenty:
  a) lista założycieli (minimum 15 osób)
  b) protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z załącznikami:
 4. Oczekiwanie na odpowiedź organu rejestrującego.
 5. Po uzyskaniu rejestracji w Starostwie Powiatowym należy w ciągu 30 dni:
  a) zwołać zebranie członków klubu
  b) wybrać władze klubu (na tym etapie należy wypełnić dokumenty:
 6. Następnie w ciągu 14 dni od wyboru należy podać, do Starostwa Powiatowego skład władz klubu (zarząd, komisja rewizyjna) załączając protokół z walnego zebrania klubu
 7. Na tym etapie należy wystąpić do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON.
 8. Następnym krokiem jest założenie konta bankowego.
 9. A potem należy udać się do Urzędu Skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
 10. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych numerów (REGON, NIP, nr konta w banku) można przyjmować członków Klubu. Należy pamiętać, aby każdy członek wypełnił deklarację członkowską.

WAŻNE: Kluby sportowe, o których mowa w art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), działające w formie stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) i nie prowadzące działalności gospodarczej, nie podlegają rejestracji w KRS, lecz wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę tych klubów.

Jeżeli cele klubu sportowego wykraczają poza cele związane ze sportem i turystyką albo klub sportowy zamierza prowadzić działalność gospodarczą to w takim wypadku organizację rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prezentacja "Jak założyć Klub Orlika"

Źródło:
www.ngo.pl - Portal Organizacji Pozarządowych