Animator - płeć, wiek, kwalifikacje

Większość zatrudnionych animatorów stanowili mężczyźni. Można jednak zauważyć wzrost liczby kobiet, pracujących w roli animatora. W 2009 roku było to niewiele ponad 6,5 % w 2010 roku ponad 10% wszystkich zatrudnionych.

• Biorąc pod uwagę przedział wiekowy to najliczniejszą grupę stanowią ludzie młodzi, do 30 roku życia - ok. 43%. Dalej sklasyfikowano animatorów do 40 lat - ok. 24%. Animatorzy do 50 lat oraz 50+ znajdują się na równym poziomie około 16-17%.

Powyższe wartości kształtują się podobnie zarówno w roku 2009 jak i 2010.

• Do projektu zgłaszano największą liczbę animatorów posiadających tytuł nauczyciela wychowania fizycznego oraz dodatkowe uprawnienia (instruktor, trener), w 2009 roku stanowili oni 58%, w 2010 - 66% wszystkich zgłoszonych do projektu osób. Dużą grupę stanowili także instruktorzy sportu, około 32% w 2009 r. i ok. 28% w 2010 r. Animatorów z dyplomami trenerskimi było 9,5% w 2009 r. oraz 5,7% w 2010 r.

• Kontynuacja realizacji projektu zaktywizowała Jednostki Samorządu Terytorialnego do aktywnej współpracy, m.in. poprzez wymagany udział we współfinansowaniu zatrudnienia animatorów, co można powiązać z tworzeniem nowych miejsc pracy.

• Nowoczesne i funkcjonalne obiekty dają możliwość wyrównania szans rozwojowych dzieci i młodzieży, w szczególności ze wsi i małych miasteczek, są także dobrze przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

• Projekt ma duży wpływ na popularyzowanie sportu jako aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Poprzez swoje działania animatorzy zachęcają dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu w przyszłości.

• W 2010 r. po raz pierwszy rozegrano Ogólnopolski Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska. W miesiącach wrzesień-październik, w turniejach piłki nożnej, rywalizowali ze sobą chłopcy oraz dziewczęta w dwóch kategoriach wiekowych. Rozgrywki toczyły się na 4 szczeblach; eliminacje gminne, eliminacje oraz finały wojewódzkie rozegrane zostały na obiektach "Orlik". Ogółem do turnieju zgłoszono ponad 10 000 drużyn i ponad 100 tys. uczestników.

Projekt „Animator - Moje Boisko – Orlik 2012” jest bardzo dobrze postrzegany zarówno przez władze samorządowe (pomoc finansowa w utrzymaniu boisk) jak i przez bezpośrednich uczestników zajęć (profesjonalna obsługa boisk i organizacja zajęć oraz imprez sportowych). Zajęcia realizowane na obiektach "Orlik" cieszą się rosnącą popularnością, przez co nierzadko boiska rezerwowane są wiele dni wcześniej.

• Na realizację projektu pilotażowego „Animator – Moje Boisko - Orlik 2012” w 2009 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło środki finansowe w wysokości 3,32 mln złotych, a w 2010 roku była to kwota 10,03 mln złotych.
Projekt realizowany był w 2009 roku przez 438 animatorów na 438 obiektach "Orlik", natomiast w 2010 r. na 1 100 kompleksach boisk wybudowanych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” pracowało 1 433 animatorów.